Servizo de listas de distribución

Envío de mensaxes de difusión

 

Existe unha lista chamada USC-DIFUSION destinada ó envío de mensaxes de difusión a todo o persoal (PAS e PDI) da USC.

Esta lista engloba ás listas SANTIAGO-DIFUSION e LUGO-DIFUSION, é dicir, as mensaxes enviadas a USC-DIFUSION serán propagadas a estas dúas listas.

Pique aquí para coñece-la temática e política desta lista.

O responsable de comunicacion e do gabinete do reitor modera a lista; soamente aquelas mensaxes que conten coa súa aprobación serán publicadas.

Para o colectivo de estudantes existe a lista USC-ESTUDANTES. Prema aquí para coñece-la súa política.


Adicionalmente, existen outras listas que permiten enviar mensaxes cunha difusión máis limitada.

O primeiro grupo permite enviar mensaxes limitando a súa difusion a un campus concreto. Pódese consultar a súa temática e política seguindo estes enlaces:

O segundo grupo está orientado ó envío de mensaxes ós decanatos, direccións de centros, secretarias de departamento e outros servicios da USC. Pódese consultar a súa temática e política seguindo estes enlaces: 

Voltar á páxina principal.


Comentarios ou suxestións a postmaster@listas.usc.es
© ATIC-USC. 2002-2012